На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

 Обавештава се заинтересована јавност да је Министарству заштите животне средине поднет захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера ИГМ „МЛАДОСТ“ д.о.о. Лесковац, Огранак Мала Плана, улица: Индустријска бб, 19323 Мала Плана, број захтева: 353-01-00332/2019-03, за рад постројења и обављање активности производње печеног грађевинског блока на  локацији КП бр. 1387, 1388, 1389/2, 1396, 1397, 1398, 1404/2, 1405/2, 1406/2, 1413, 1414/2, 1416/2, 1417/2, 1406/2, 1413, 1414/2, 1416/2, 1417/2, 1418/2, 1419/2, 1420/2, 1421/2, 1422/2, 1423/2, 1424/2, 1425/2, 1426/2, 1428/2, 1429/2, 1431/2, 1432/2, 1443/2, 1880, 1882, 1884, 1885, 1888, 1892, 1895, 1896, 1897, 1898, 1901, 1916/1, 1916/2, 1923, 1917/5 КО Поточић.

Увид у захтев за издавање интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11., став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.