ИСТЕКЛО ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Министарству пољопривреде и заштите животне средине поднет захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера ЈКП „Градска Топлана Ниш”- локација „Криви вир“, број захтева: 353-01-00009/2014-05, за рад постројења ЈКП „Градска Топлана Ниш” и обављање активности производње и дистрибуције топлотне енергије у Нишу, ул.Благоја Паровића бр.3, на локацији КО Ниш-Ћеле Кула КП бр.173/1.

Увид у захтев за издавање интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Нови Београд, ул.Омладинских бригада бр.1, соба 427, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на захтев за издавање интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.