На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о пријему захтева за издавање
интегрисане дозволе

 Обавештава се заинтересована јавност да је Министарству заштите животне средине поднет захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера „Меsser Tehnogas“ Београд, за „Фабрику Краљево“ у Краљеву, ул. Излетничка бр.41, Рибница, 36000 Краљево, број захтева: 353-01-00002/2012-05, за рад постројења и обављање активности  производње ацетилена, производње порозне масе, складиштења, пуњења и промета техничких и медицинских гасова и пратеће опреме, на локацији КП бр. 4173/1, 4173/2, 4174, 4183, 4184, 4175, 4176, 4194/3 све КО Краљево и К.П.бр. 456/2 КО Рибница.

Увид у захтев за издавање интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул.Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на службеном сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11., став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.