На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

 Обавештава се заинтересована јавност да је Министарству заштите животне средине поднет захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера VIBAC BALCANI d.o.o. Кочино Село, број 353-01-00577/2018-03, у Кочином Селу бр. 284, Јагодина, за рад целокупног постројења и обављање активности производње самолепљивих трака на полипропиленским и папирним основама, на локацији катастарских парцела бр.: 2413/75, 2413/76 и 2413/77, КО Кочино Село, општина Јагодина.

Увид у захтев за издавање интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на службеном сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11., став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.