Na osnovu člana 11., a u vezi sa članom 23. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (”Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 25/15), daje sledeće:

 

OBAVEŠTENJE
o prijemu zahteva za izdavanje integrisane dozvole

 Obaveštava se zainteresovana javnost da je Ministarstvu zaštite životne sredine podnet zahtev za izdavanje integrisane dozvole od operatera VIBAC BALCANI d.o.o. Kočino Selo, broj 353-01-00577/2018-03, u Kočinom Selu br. 284, Jagodina, za rad celokupnog postrojenja i obavljanje aktivnosti proizvodnje samolepljivih traka na polipropilenskim i papirnim osnovama, na lokaciji katastarskih parcela br.: 2413/75, 2413/76 i 2413/77, KO Kočino Selo, opština Jagodina.

Uvid u zahtev za izdavanje integrisane dozvole može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Novi Beograd, ul. Omladinskih brigada br.1, kancelarija 432, svakog radnog dana od 11-14 časova, ili na službenom sajtu Ministarstva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Takođe, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje na podneti zahtev ovom organu u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u skladu sa članom 11., stav 5. Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.