На основу члана 11., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Министарству заштите животне средине поднет захтев за издавање интегрисане дозволе од оператера „ЗОРКА-КЕРАМИКА“ д.о.о. Шабац, ул.Хајдук Вељкова бр.1, Шабац, број захтева: 353-01-00063/2011-02, за рад постројења и обављање активности производње керамичких плочица, на локацији у Јеленчи у Шапцу, Улица Хајдук Вељкова бр.1, Шабац, катастарске парцеле  1/1, 1/14 и 1/15 K.O. Јеленча.

Увид у захтев за издавање интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул.Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на захтев за издавање интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.