На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом Министарству достављен захтев за издавање сагласности и ажурирани документ Извештај о безбедности, за комплекс Фабрика експлозива и пиротехнике, оператера „Trayal korporacija“ а.д. Крушевац.

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 329, као и у канцеларији 22, Градске управе Града Крушевца, ул. Газиместанска бр. 1, Крушевац, сваког радног дана од 11-13 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани ажурирани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Јавна презентација и расправа биће одржана 18. јула 2019. године, у просторијама Градске управе Града Крушевца, ул. Газиместанска бр. 1, у сали 48, од 11-13 часова.