На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/2018 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом Министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за комплекс Огранак ТИР Бор, у Бору, оператера SERBIA ZIJIN BOR COOPER д.о.о. Бор Огранак ТИР Бор.

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 329, као и у просторијама Градске управе Града Бора, ул. Моше Пијаде бр. 3, 6. спрат, канцеларијa 65 (Канцеларија за заштиту животне средине), сваког радног дана од 11 – 13 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Јавна презентација и расправа биће одржана 27. августа 2019. године, у Сали број 3, Градске управе Града Бора, ул. Моше Пијаде бр. 3, Бор са почетком у 12 часова.