На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16, 76/18 и 95/2018-др. закон), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом Министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за комплекс, Постројење за производњу прашкастих и течних детерџената у Зрењанину, оператера Беохемија доо Београд-огранак Престон-Инхем Зрењанин.

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 329, као и у просторијама Градске управе Града Зрењанина, ул. Слободана Бурсаћа бр. 4, сваког радног дана од 11-13 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Јавна презентација и расправа биће одржана 25. јуна 2019. године, у просторијама Градске управе Града Зрењанина, ул. Трг слободе бр. 10, Зрењанин, у сали 101, са почетком у 11 часова.