На основу члана 60а, а у вези са чланом 60в Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09-други закон, 43/11-УС, 14/16 и 76/18), Министарство заштите животне средине, даје следеће:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се заинтересовани органи, организације и јавност да је овом Министарству достављен захтев за издавање сагласности и документ Извештај о безбедности за комплекс Стандард Гас д.о.о. Нови Сад-огранак Оџаци, оператера Стандард Гас  д.о.о.  Нови Сад.

Увид у достављени Извештај о безбедности може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр. 1, канцеларија 329, као и у просторијама Општинске управе Општине Оџаци, канцеларија 27, ул. Кнез Михајлова 24 Оџаци, сваког радног дана од 11 до 13 часова, у трајању од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Мишљење и примедбе на разматрани Извештај о безбедности могу се доставити министарству, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Јавна презентација и расправа биће одржана 27. фебруара 2019. године, у просторијама Општинске управе Општине Оџаци, ул. Кнез Михајлова 24 Оџаци, са почетком у 12 часова.