На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник Р.Србије” 135/04,36/09)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, Предузеће ”ПОПОВИЋ ПЕТРОЛ” д.о.о, из Босута, Сремска бб, поднео Министарству пољопривреде и заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса из реке Дрине, дуж стационаже од км 2+800 до км 3+200, на к.п. број 6314 и 6315, КО Црна Бара, на територији СО Богатић, дана 11.09.2014. године, заведен под бројем 353-02-1018/2014-16.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на сајту Министарства,  и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.