На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

                                                  

   О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта, ГРАД НИШ, Николе Пашића бр. 24 поднео је захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за Пројекат реконструкције и доградње зграде музеја на археолошком налазишту Медијана коју суфинансирају Град Ниш и Министарство културе и информисања Републике Србије.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева, сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на службеном сајту министарства, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.