На основу чл. 10., а у вези са чл. 29. ставови 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Носилац пројекта ТЕЛЕКОМ СРБИЈА а.д. из Београда, Таковска 2, (преко овлашћеног лица БГ ИНВЕСТ д.о.о. из Београда, Небојшина 20) поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину базне радио станице „КОПАОНИК – Сунчани врхови” – KSU69 KSL69, на КП 4/75 КО Копаоник, СО Рашка, заведен под бројем 353-02-01583/2015-16 од 04.08.2015.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426, као и на сајту и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.