Na osnovu čl. 10., a u vezi sa čl. 29. stavovi 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Nosilac projekta TELEKOM SRBIJA a.d. iz Beograda, Takovska 2, (preko ovlašćenog lica BG INVEST d.o.o. iz Beograda, Nebojšina 20) podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu bazne radio stanice „KOPAONIK – Sunčani vrhovi” – KSU69 KSL69, na KP 4/75 KO Kopaonik, SO Raška, zaveden pod brojem 353-02-01583/2015-16 od 04.08.2015.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na sajtu i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.