На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Носилац пројекта РТЦ ЛУКА ЛЕГЕТ А.Д. из Сремске Митровице, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта багеровања речног наноса из корита реке Дрине од км 0+000 до 0+600 на делу кат.парцеле 8476 КО Црна Бара, СО Богатић.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на сајту, и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.