На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09) даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта “ГУТТ ИНЖИЊЕРИНГ“, Боре Шипоша, Панчево, поднео Министарству пољопривреде и заштите животне средине Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта експлоатације речног наноса (багеровање песка и шљунка) из корита реке Дунав са дела катастарске парцеле број 1765 К.О.Крњача, СО Палилула, предметна локација се налази на стационажи од km 1158+000 до km1159+000, заведен под бројем 353-02-00787/2014-16.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.