На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Носилац пројекта „KPI“ Д.О.О. БЕОГРАД – Врачар, ул. Ресавска 23,поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње хотелског објекта „Kopaonik Resort Hotel” на к.п. бр. 4/22 К.О. Копаоник, у режиму заштите трећег степена Националног парка Копаоник, у грађевинском подручју Туристичког центра Суво Рудиште, на територији општине Рашка.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 428 и на на сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.