Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Nosilac projekta „KPI“ D.O.O. BEOGRAD – Vračar, ul. Resavska 23,podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje hotelskog objekta „Kopaonik Resort Hotel” na k.p. br. 4/22 K.O. Kopaonik, u režimu zaštite trećeg stepena Nacionalnog parka Kopaonik, u građevinskom području Turističkog centra Suvo Rudište, na teritoriji opštine Raška.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428 i na na sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.