На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Носилац пројекта, „ПРОХЕМА СРБ“ д.о.о. из Београда, Вилине воде 6, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта – МОБИЛНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА РЕЦИКЛАЖУ ОРГАНСКИХ РАСТВАРАЧА D.W RENYMANN ROTO-0-140.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 428 и на сајту и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.