Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Nosilac projekta, „PROHEMA SRB“ d.o.o. iz Beograda, Viline vode 6, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta – MOBILNO POSTROJENJE ZA RECIKLAŽU ORGANSKIH RASTVARAČA D.W RENYMANN ROTO-0-140.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, kancelarija 428 i na sajtu i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.