Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

 

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 Nosilac projekta „WEB KOLEKTOR“ d.o.o. Beograd, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta mobilnog postrojenja za tretman neopasnog građevinskog otpada.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva, svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 i na vebsajtu i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.