На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

 О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта „Milšped nekretnine“ д.о.о. Стара Пазова, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта прикључења на железничку станицу Ниш-Ранжирна, на деловима катастарских парцела бр. 1751 и 2537 КО Поповац, град Ниш.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева, сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.