На основу чл. 10, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће

                                                           О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR из Бора, Ђорђа Вајферта бр.29, поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта припремних радова – земљани радови – ископ за изградњу, доградњу и реконструкцију због повећања капацитета топионице бакра у оквиру комплекса SERBIA ZIJIN COPPER D.O.O. BOR, на к.п. 4400/45, 4400/48 и 400/57 КО Бор II, заведен под бројем 353-02-02526/2020-03., од 11.12.2020. године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 428, као и на службеном сајту Mинистарства и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.