На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 Носилац пројекта ЈП Путеви Србије – Београд,  поднео је захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње ауто пута Рума Шабац, деоница ауто пута Е-70 (петља „Рума“), до моста на реци Сави, км 44+585,00 км – км 66+145,16, дужине 21,56 км, на траси утврђеној у Локацијским условима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број 350-02-00279/2020-14 од 21.09.2020.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.