На основу чл. 14. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

                                                         О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

Носилац пројекта ЈП Путеви Србије – Београд,  поднео је Захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње аутопута Кузмин – Сремска рача, од км 0+000,00 до км 16+587,85, на траси утврђеној у Локацијским условима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 350-02-00176/2020-14 од 17.08.2020. године.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, соба 428 и на вебсајту Министарства, и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.