На основу чл. 12. став 1., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Носилац пројектаЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, Дирекција за обновљиве изворе енергије из Београда, Војводе Степе 412, поднео је Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта мале хидроелектране Бован” на постојећој акумулацији “Бован” и локацијом машинске зграде на КП 8943/8 КО Бован, територија СО Алексинац, заведен под бројем 353-02-00697/2014-16 од 01.08.2014.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне срединеу Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 426 као и са сајта у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.