Na osnovu čl. 12. stav 1., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04), daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Nosilac projektaJP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, Direkcija za obnovljive izvore energije iz Beograda, Vojvode Stepe 412, podneo je Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta male hidroelektrane Bovan” na postojećoj akumulaciji “Bovan” i lokacijom mašinske zgrade na KP 8943/8 KO Bovan, teritorija SO Aleksinac, zaveden pod brojem 353-02-00697/2014-16 od 01.08.2014.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredineu Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426 kao i sa sajta u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.