На основу члана 10. став 1. и став 2, а у вези са члана 29. став 1. и став 3, Закона о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта, ЈП Електропривреда Србије, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта мале хидроелектране Ровни на КП 670, 727,793, КО Ровни, Општина Ваљево.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 10-13 часова у просторијама Mинистарствa пољопривредеи заштите животне средине у Београду,Омладинских бригада 1, соба 426 и www.eko.minpolj.gov.rs/достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.