Na osnovu člana 10. stav 1. i stav 2, a u vezi sa člana 29. stav 1. i stav 3, Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (”Sl. glasnik RS”, br. 135/04 i 36/09) daje sledeće

OBAVEŠTENJE

Nosilac projekta, JP Elektroprivreda Srbije, podneo je zahtev za određivanje obima i sadržaja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu Projekta male hidroelektrane Rovni na KP 670, 727,793, KO Rovni, Opština Valjevo.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 10-13 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivredei zaštite životne sredine u Beogradu,Omladinskih brigada 1, soba 426 i www.eko.minpolj.gov.rs/dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.


Svi prilozi stariji od godinu dana su uklonjeni sa servera i možete ih dobiti na zahtev.