На основу члана 10. став 1. и став 2, а у вези са члана 29. став 1. и став 3, Закона о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта, Општина Голубац, поднео је захтев за одређивање обима и садржаја Студије о процени утицаја на животну средину Пројекта реконструкције дела обале и изградње монтажног пристана (лука Усје) на кп 2995 реке Дунав 2669, 2701 и 2702 КО Усје општина Голубац.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 10-13 часова у просторијама Mинистарствa пољопривреде и заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 426 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.


Сви прилози старији од годину дана су уклоњени са сервера и можете их добити на захтев.