На основу чл.28. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

     Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, ПД ”JUGO-IMPEX” д.о.о, из Ниша, Ваздухопловаца бб, поднео Министарству заштите животне средине Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: ”Складиштење и третман опасног отпада (третман опреме и делова контаминираних уљима и мазивим мастима и третман и прерада отпадног развијача, фиксира и растварача за офсет плоче уз производњу лепкова)”, на к.п.бр. 1388/3, на територији КО Ниш – Црвени Крст, ГО Црвени Крст, на подручју града Ниша, дана 23.11.2020. године, заведен под бројем 353-02-2338/2020-03.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 11-14 часова у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, као и на службеном сајту Министарства и достави своје мишљење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.