На основу члана 18, а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о пријему захтева за ревизију  интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Министарству заштите животне средине поднет захтев за ревизију интегрисане дозволе од оператера ”Messer Tehnogas” AД, за рад фабрике за производњу ацетилена и азот (I) оксида у Раковици, на локацији КП бр. 158/2, 159/1, 159/2, 160/1, све КО Стара Раковица.

Увид у захтев за ревизију интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, канцеларија 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на службеном сајту Министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Заинтересована јавност може доставити мишљење на захтев за ревизију интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.