На основу члана 18., а у вези са чланом 23. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 25/15), Министарство пољопривреде и заштите животне средине даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за ревизију интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Министарству пољопривреде и заштите животне средине поднет захтев за ревизију интегрисане дозволе од оператера оператера ”CRH (Србија)” д.о.о из Поповца, број захтева: 353-01-01071/2010-02, за обављање активности производње цемента на КП бр. 1143, 1142, 1139, 1138, 1121, 1120, 1119, 1140, 1141, 1116, 1117, 1118, 1114, 1113/1, 1113/2, 1111, 1110, 1473, 1474, 1475, 1472, 1471, 1468, 1469, 1470, 1467/1, 1476/2, 1462, 1439, 1457, 1458, 1456, 1452, 2226, 2559, 1450/3, 1450/5, 1450/4, 1662, 2539/2, 2565, 2566, 2035/2, 2020, 2019/1, 2036/4, 2283/1, 277/1, 278/2, 277/2, 278/3, 274/2, 275/2, 274/3, 265/1, 262/1, 261/1, 258/1, 243/4, 241/3, 240/11, 240/10, 240/5, 240/13, 239/1, 238/1, 237/1, 236/1, 215/2, 146, 2528, 147, 260/4, 280/2 и 2549/1 све на КО Поповац и 6657, 4501/2, 4599/3, 4598/4, 4598/5, 6673, 4600/1, 4600/2, 4600/3, 4600/4, 4600/5, 4600/7, 4598/6, 4598/3, 4598/8, 4599/2, 4599/4, 4501/1, 4500, 4499, 6631, 4523, 4602/2, 4602/3, 4588/1, 4588/2, 4588/3, 4588/4 и 4588/5 све КО Буљане.

Увид у захтев за ревизију интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Нови Београд, ул. Омладинских бригада бр.1, соба 432, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту министарства, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев за ревизију интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.