На основу члана 20. а у вези са чланом 29. став 1. и став 3, Закона о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС”, бр. 135/04 и 36/09) и члана 2. Правилника о поступку јавног увида, презентације и јавне расправе о студији о процени утицаја на животну средину (”Сл. гласник РС”, бр. 69/05), даје следеће

 

  ОБАВЕШТЕЊЕ

Носилац пројекта Mini Hydro Investments из Београда поднео је Министарству пољопривреде и заштите животне средине, захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта мале хидроелектране Рековићи на реци Лим, на КП 5963, 3582/2, 3585/1, 3589/1, 3589/2, 3557 и 3551 КО Бања, 608, 605, 601 и 602 КО Добриловићи 2210, 595, 2219, 591 и 592 КО Калафати.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину Студије, сваког радног дана од 10-13 часова у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Београд, канцеларија 426, на службеном сајту Министарства, и у просторијама СО Прибоја и достави своје мишљење Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Београд у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења, најкасније до 28.05.2015.године.

Јавна расправа и презентација Студије биће одржани дана 29.05.2015.године, са почетком у 13 часова, у просторијама СО Прибој.