Na osnovu čl. 25, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Nosilac projekta, preduzeće „Elixir Zorka – Mineralna djubriva“ d.o.o, Šabac, Hajduk Veljkova 1, podneo je Ministarstvu zaštite životne sredine, zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta rekonstrukcije postojećeg proizvodnog pogona za proizvodnju mineralnih đubriva u okviru kompleksa ”Elixir Zorka”, na k.p.br. 6915/35, KO Šabac, na terioriji grada Šapca, dana 22.06.2020. godine, zaveden pod br. 353-02-1202/2020-03.

U skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), Ministarstvo zaštite životne sredine, dalo je saglasnost na predmetnu studiju.

U skladu sa članom 24. stav 2.  Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09), nosilac projekta je dužan da pri radu predmetnog projekta, u svemu ispoštuje mere zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Na odluku o saglasnosti na predmetnu studiju nije dozvoljena žalba. Nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.