На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. и чл. 32. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97, 31/01 и   „Сл. гл.  РС“ бр. 30/10)  даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се заинтересована јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта, ЈП “ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, Београд, Балканска 13, поднео Министарству заштите животне средине, Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја пројекта  изградње парка ветроелектрана на локалитету Костолца на животну средину на  к.п. 429, 452/1, 468, 475, 322, 547 и 612 К.О. Брадарац, к.п. 2896, 2482/1, 1433 и  1417 К.О. Кленовник, к.п. 1550 и 1551 К.О. Ћириковац и к.п. 2604 и 1640/1 К.О. Костолац – село, територија града Пожаревца, укупне инсталисане снаге 66 MW, заведен под бројем 353-02-00543/2017-02.од 28.08.2018. године

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у садржину предметне Студије се може извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова и на сајту Министарства,у року од 20 дана од дана oбјављивања овог обавештења.

Заинтересована јавност и заинтересовани органи и организације могу да изврше увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама градске управе Пожаревца, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

У складу са чланом 20. став 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09) и са чланом 5. горе поменутог правилника, дана 03.10.2018. године са почетком у 11 часова,  биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије у просторијама градске управе  Пожаревца.