Na osnovu čl. 20. stav 1, a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. i čl. 32. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09), kao i na osnovu člana 145. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ“ broj 33/97, 31/01 i   „Sl. gl.  RS“ br. 30/10)  daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se zainteresovana javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, JP “ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“, Beograd, Balkanska 13, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine, Zahtev za saglasnost na Studiju o proceni uticaja projekta  izgradnje parka vetroelektrana na lokalitetu Kostolca na životnu sredinu na  k.p. 429, 452/1, 468, 475, 322, 547 i 612 K.O. Bradarac, k.p. 2896, 2482/1, 1433 i  1417 K.O. Klenovnik, k.p. 1550 i 1551 K.O. Ćirikovac i k.p. 2604 i 1640/1 K.O. Kostolac – selo, teritorija grada Požarevca, ukupne instalisane snage 66 MW, zaveden pod brojem 353-02-00543/2017-02.od 28.08.2018. godine

U skladu sa članom 3. stav 1. Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 69/2005), uvid u sadržinu predmetne Studije se može izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11-14 časova i na sajtu Ministarstva,u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Zainteresovana javnost i zainteresovani organi i organizacije mogu da izvrše uvid u sadržinu predmetne Studije svakog radnog dana i u prostorijama gradske uprave Požarevca, u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

U skladu sa članom 4. stav 2. i sa članom 6. gore pomenutog pravilnika, primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu se podnose u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, ul. Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

U skladu sa članom 20. stav 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» broj 135/04, 36/09) i sa članom 5. gore pomenutog pravilnika, dana 03.10.2018. godine sa početkom u 11 časova,  biće održana javna rasprava i prezentacija predmetne Studije u prostorijama gradske uprave  Požarevca.