Министарство заштите животне средине, на основу  члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др.закон) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 

о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, на локацији  оператера, на катастарској парцели број 2226 К.О. Поповац, поднет од привредног друштва „Sapphire“ д.о.о. Поповац.

Активности које привредно друштво „Sapphire“ д.о.о. Поповац намерава да предузима је складиштење и третман неопасног отпада, односно припрему за поновно искоришћење отпада.

Рок за достављање мишљења и предлога је 15 дана од дана објављивања овог огласа, на адресу mirjana.sklabinski[at]nullekologija.gov.rs

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 542 од 09h -11h.